Decisions nul·les en Juntes de propietaris de comunitat de veïns

Per realitzar la reunió ordinària en la comunitat de propietaris, el president o administrador haurà de comunicar-ho als altres propietaris juntament amb l’ordre del dia especificant els temes que es tractaran en la reunió. És bastant comú que en una junta de propietaris, s’adoptin decisions sobre temes que no es van anunciar en l’ordre del Segueix