Arquitectura tècnica

Al despatx de SLM advocats, tenim la col·laboració de professionals de l’Arquitectura Tècnica, que ofereixen els seus serveis tècnics en els diferents àmbits relacionats amb els edificis, terrenys, immobles, la gestió de l’habitatge i la construcció.

 

Els serveis que s’ofereixen són:

ITE. Inspecció Tècniques d’edificis. Realitzem els Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis que hi han de passar tots els edificis plurifamiliars o habitatges aïllats de més de 45 anys d’antiguitat, en compliment del Decret 187/2010 de la Generalitat de Catalunya.

Elaboració de Plans de manteniment i llibres de l’edifici. Redactem i gestionem els Plans de Manteniment i els llibres de l’edifici que s’han de preparar a partir de les conclusions dels Informes d’Inspecció Tècnics dels Edificis.

Cèdules d’habitabilitat. Realitzem les visites i emetem els corresponents Certificats d’habitabilitat de primera o segona ocupació, o bé els  Certificats d’Idoneïtat d’habitatges usats, per tal de poder realitzar les diferents gestions de compravenda o lloguer d’habitatges.

Certificats d’Eficiència Energètica. Realitzem la visita i redactem el Certificat d’Eficiència Energètica de l’habitatge o del local, on s’indica la seva eficiència energètica i quines millores es poden realitzar per tal de fer-lo més eficient. Aquest document és necessari per poder vendre o llogar l’habitatge o el local comercial

Informes pericials de patologies i/o defectes de construcció. Disposem d’una gran experiència en l’elaboració d’informes pericials de defectes de construcció o execució d’obres, necessaris per presentar qualsevol reclamació referent a un habitatge o construcció.

Projectes de Reforma i Rehabilitació. Redacció, gestió, control i execució de projectes de reformes de locals i habitatges. També gestió de projectes i  treballs de rehabilitació de façanes o edificis comunitaris.

Revisions de valoracions cadastrals. Revisió de les valoracions de béns immobles realitzades pel Cadastre. Revisió de les superfícies, valors adoptats i conceptes de valoració per comprovar si el valor proposat pel cadastre és correcte i sobre el que es calcularà la revisió de l’IBI (Impost de Béns Immobles).

Informes de validació gràfica cadastral d’immobles per Notaris i Registradors. Elaboració d’informes de validació gràfica de  parcel·les, immobles o piscines necessaris per adjuntar a les escriptures de compravenda o declaracions d’obra nova  i que són requerides per Notaris i registradors.

Valoracions- taxacions Immobiliàries. Elaboració de valoracions immobiliàries d’habitatges i finques urbanes per tal de conèixer el seu valor de mercat, prèvia a qualsevol operació econòmica relacionada amb l’immoble.

Projectes d’activitats. Redacció de projectes d’activitats, necessaris per a la sol.licitud d’una llicència d’activitats que permeti realitzar qualsevol activitat invoca en els àmbits municipals.

Aixecaments topogràfics de solars i terrenys. Realització d’aixecaments topogràfics de solars i terrenys urbans i rústics per tal de conèixer la seva superfície real, marcar els seus límits amb les finques veïnes o bé conèixer els desnivells del terreny per poder implantar un projecte d’arquitectura.