Dret Laboral. Seguretat Social.

dret laboral y de la seguretat socialA SLM advocats, tenim professionals especialistes en Dret Laboral i de la Seguretat Social. Oferim un servei professional i de qualitat en els següents àmbits:

 

Laborals

Comunicacions als treballadors: Assessorem i redactem tota classe de comunicacions als treballadors, des dels avisos fins a les cartes d’amonestació, reduccions/augmento jornada, excedències, vacances, etc.

Acomiadaments individuals o col·lectius: Prestem serveis d’assessorament durant tot el procediment d’extinció dels contractes de treball a fi de proporcionar la millor solució per a cada cas concret.

Conflictes col·lectius: Oferim assessorament per donar solució a qualsevol conflicte que sorgeixi dins de l’empresa.

Mesures de flexibilitat en l’empresa: Proporcionem assessorament sobre les diferents alternatives que disposa l’empresa per reorganitzar i adaptar el sistema intern a les seves necessitats, mitjançant diversos instruments (novació contractual, distribució irregular de la jornada, inaplicació del Conveni, expedients de regulació d’ocupació, mobilitat funcional i/o geogràfica, etc.

Clàusules i pactes: Donem solucions adaptades a les necessitats de l’empresa i redactem tota classe de pactes i clàusules.

Contractació i assessorament Alta Adreça: Prestem assessorament i redacció de pactes, clàusules i contractes per a personal d’Alta Adreça, així com, gestionem tot el procediment de cessió i extinció d’aquests.

Assistència i representació davant els organismes (inspecció de treball i Departament d’empresa i Ocupació) i òrgans judicials.

Auditories a empreses: Oferim serveis de comprovació de la legalitat del sistema retributiu i adaptació del mateix a les necessitats de l’empresa.

Codis de conducta i normativa interna: Assessorament i redacció de les normes internes adaptades a les necessitats de cada empresa.
Donem solució a qualsevol aspecte d’àmbit laboral, tant pre-contenciós com a contenciós.

 

Seguretat social

Estudi, pre-càlcul i tramitació de jubilacions i incapacitats permanents (parcial, total, absoluta i gran invalidesa), així com assistència lletrada als organismes i òrgans judicials.

Tràmits dels autònoms (altes, baixes, variacions, incapacitats temporals, etc.).

Contractació de treballadores de la llar (en l’àmbit particular).

Assessorament i tramitació de les pensions davant l’INSS (viduïtat, orfandat, etc.).

 

Mediació

El nostre despatx disposa d’especialistes en aquesta via alternativa de resolució de conflictes per solucionar tota classe de situacions que puguin sorgir.
Serveis preventius.

Oferim serveis de prevenció basats en tècniques de mediació, auditories laborals i formació als empresaris i treballadors a fi de vetllar per al bon funcionament de l’empresa i un clima laboral satisfactori.